ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ဢူႈမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၶၢတ်ႇတိုဝ်ႉ တၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ့ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2006။ ယိူင်းဢၢၼ်း မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸမ်း တႃႇႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 200 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ဢၼ်လႆႈပၢႆႊၽေးသိုၵ်းၽေးသိူဝ် ယူႇၸွမ်းထုင်ႉၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ပႆႇၺႃႇတၢင်းမေႃ ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်း ႁဵၼ်းၵိၼ်ၼွၼ်း၊ သၢင်ႈမီးဝႆႉယူႇတီႈၼိူဝ်ၵွင်းဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈလိၼ်တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(7)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(ယၢမ်း လဵဝ် ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး)။ မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႊၽေးၼႂ်းမိူင်းမီးတီႈယူႇတီႈသဝ်းသေ ႁဵၼ်းႁူႉတၢင်းမေႃပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ။ ဝၢႆးမႃး ဢမ်ႇႁိုင်လၢႆပီႊ ဢူႈမႄႈတင်းလၢႆ ၼႂ်း မိူင်းတႆးၵေႃႈ ႁူႉငိၼ်းလွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃးသေ မုၵ်ႉၸုမ်း “ၵေႃတႆး” လႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိူင် ယၢင်ႇ “ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ” တႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီႊမႃးၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈႁပ်ႉမီး ဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 270 ၵေႃႉပၢႆ၊ ႁွင်ႈႁဵၼ်းၼိူင်ႈႁွင်ႈလႂ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 20 ထိုင် 30 ၵေႃႉ။

 

ဝၼ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸမ်း ၼိူင်ႈဝူင်ႈလႂ်ႁႃႈဝၼ်း(ဝဵၼ်ႉသေဝၼ်းသဝ်တင်း ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ)၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸမ်း တင်ႈတႄႇ ဢဝ် 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် 4 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၵ်းႁဵၼ်းၶွင်ႁူင်းႁဵၼ်း သေ သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းလၢႆ။ ပၢႆးႁဵၼ်းၸမ်း လိၵ်ႈတႆး၊ ပၢႆးပိုၼ်း၊ ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း(ပထဝီႇ)၊ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ ပၢႆးသၢႆႊ ၵူႊၸွင်ႈ၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႊ လႄႈဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၸူဝ်ႊပၢၼ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼႂ်းၵူႊဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်ဢိၵ်ႇ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၸမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈမီးတိုဝ်ႉ တၢင်းႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်….

  • ၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁူမ်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်

  • ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸွမ်းလၢႆးၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်

  • ၼမ်ႉၵတ်ႉ လၢႆးမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းလႄႈၵၢၼ်ႁုင်မိုဝ်ႉ

  • ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈၵၢၼ်ၵႃႈဝႅၼ်

  • ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်လုမ်းလႃးပၢႆးပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ