ပပ့်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး

တၢင်းႁၵ့် လႄႈ တၢင်းၵူဝ် ဢၼ်မီးတေႃႇၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်

ၵၢၼ်ထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ လွၺ်(ပလွင်ႈ) ၼႂ်းမိူင်းတႆး

လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၼႂ်းၵႄႈ RCSS လႄႈ TNLA ၼႆ့ ယၼ်ၼိူဝ်လွင်ႈၽိတ်းၽႄႇၼႃႈလိၼ်ဢုပ့်ပိူင်ႇ သိုၵ်းသေၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄ့ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းတပ့်ၵွင် 701 တပ့် RCSSၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းငဝ်ႈတပ်ႉၶဝ်သေ လႆႈလတ်းၶၢမ်ႈၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်။ TNLA ၼႄးဝႃႈ RCSS ပဵၼ်ၽူႈပူၼ့်ပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶဝ်သေမႃးတိုၵ်းၶဝ်။ RCSS သမ့် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶဝ်သမ်ႉပေႃးလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် TNLA လွင်ႈၶဝ်တေလၢတ်းၶၢမ်ႈၼႃႈလိၼ်ၶဝ် ၼႆ့ယူႇ။ ၸိူဝ်ႈၶၢဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၶၢမ်ႇပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢႃႉ ထမ်ႇမႃႉႁႅမ်တၢႆ၊ တီ့ၺွပ်း၊ ၸွပ်ႇထၢမ်၊ ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၶၢၼ်းငိုၼ်း၊ ၸႂ့်ႁႅင်းလၢႆႊ လႄႈ လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် မၢၵ်ႇၽင်ၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်။ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆ့ ၵေႃႇႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵူဝ်၊ ၸႂ်ထၢင်ႇထိူမ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇယုမ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်မႃး။ လိူဝ်သေၼၼ့် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးမၼ်း တိူဝ်းႁၢႆၸႃႉမႃးတိၵ်းတိၵ်းတႄ့ ပေႃးႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ TNLA သမ့်ႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ပလွင်ႈတၢင်းၶိူဝ်း၊ ပေႃးႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ RCSS သမ့်ႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တႆးတင်းၶိူဝ်းၼၼ့်ယဝ့်။ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်း ၵႄႈ RCSS လႄႈ TNLA ႁၢဝ့်ႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းမႃးၼၼ့် လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ပလွင်ႈၵေႃႈတိူဝ်းယႂ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ့်။