တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

ယိၼ်းၸူမ်းဢၼ်တီႈမႃးလူဢၢၼ်ႇဝႅပ့်သၢႆႁဝ်းၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ မီးၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ၶႂ်ႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ်လိၵ်ႈဝႆ့ ၼႂ်းလွၵ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်းတွပ်ႇပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်းၼိူင်ႈဝၼ်း။ 

သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃတႆးတင်း လုမ်ႈၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇၵွၼ်လုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း လႆႈယူႇၶႃႈ။ မၢႆၽွင်ႊၽႅင်ႊ : 092-525-9728

မၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဢိူင်ႇတႃႈပုင်ႈ၊  ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိုင်ႈတႆး၊ မိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ

 

ၽွင်ႊၽႅင်ႊ: 092-525-9728

Email: kawdai-admin@kawdai.com

ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃတႆး လႆႈႁပ့်လိၵ်ႈဢၼ်သူၸဝ်ႈသူင်ႇၼၼ့်ယဝ့်ၶႃႈ