သူၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းတူင်ႇၵူၼ်း

သူၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းတူင်ႇၵူၼ်း

Hsdfasdfasdfasdfasdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersustainable-livelihood-centersus

တႃႈမုင်ႊႁၼ်

တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈတြႃးၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈလႄႈလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းယၢဝ်းယိုၼ်း တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး။

 

ၵၢၼ်ၼၢမ်းသၢင်ႈ

သုၼ်ၵၢင်ႊၾၢႆႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလၢႆးမၼ်ႈၵိုမ်းယၢဝ်းယိုၼ်းၼႆႉ ပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်သၢင်ႈလမ်ႉၵတ်ႉ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇႁႂ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်ၵႂႃႇၸၼ်ႉ ဢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။

 

ၶူင်းၵၢၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းပိူင်လူင်

  • သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပိူင်ယၢင်ႇ

  • ၵၢၼ်သၢင်ႈလမ်ႉၵတ်ႉ

  • ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ

  • လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းပႃးၸွမ်း

  • ၵၢၼ်ပိုၼ်ႊဢွၵ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးတၢင်းႁူႉ

Want to get involved in Sustainable Livelihood Center?

Donate
Volunteer